logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

29.11.2014 r. odbył się w Warszawie Pierwszy Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pod nazwą "25 lat Wolności RP i co dalej...". Organizatorem Kongresu było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług (MZHPiU) wspomagane przez nasze środowisko. Kongres otworzył prezes MZHPiU Robert Składowski, a spotkanie prowadził Andrzej Stępniewski. Prowadzący w swoim wystąpieniu po powitaniu obecnych przedstawił dorobek ponad rocznych spotkań seminaryjnych przedsiębiorców i naukowców w Szkole Głównej Handlowej. Następnie profesor Juliusz Gardawski zinterpretował wyniki badań socjologów z SGH, środowiska małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, wskazując na ich niezadowolenie z pozycji społecznej, politycznej i zawodowej w społeczeństwie oraz niewystarczającej opieki Państwa nad tym sektorem. W kolejnym wystąpieniu profesor Krzysztof Jasiecki skupił się na ocenie stanu polskiej gospodarki wskazując na bariery utrudniające dalszy rozwój naszych przedsiębiorstw. Zwrócił uwagę na wady w obecnie funkcjonującym modelu gospodarki i nieporadności Państwa w stwarzaniu sprzyjających warunków do rozwoju gospodarki. Po tym wystąpieniu prowadzący Andrzej Stępniewski powołując się na opinie przedmówców wyraził przekonanie, że znajdziemy siły i możliwości do wzmocnienia Państwa i zmianę modelu rozwoju gospodarczego Kraju. Następnym prelegentem był dr Paweł Antkowiak, który przedstawił koncepcje wypracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącą koniecznych zmian ustrojowych w Polsce przez wprowadzenie "Powszechnego Samorządu Gospodarczego-PSG" i tym samym zakończenia reformy samorządowej rozpoczętej na początku transformacji naszej Ojczyzny. PSG zwiększy obszar partycypacji obywateli (przedsiębiorców) w zarządzaniu Krajem, ale przede wszystkim znacznie usprawni rozwój gospodarczy w oparciu o zasoby regionalne. Uzasadniając tę tezę dr Antkowiak przedstawił przykłady gospodarek Niemiec i Francji, gdzie działa od lat PSG. Kolejnymi mówcami na Kongresie byli Pani Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i prof.nadzw.dr hab.Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którzy mówili o zamierzeniach i problemach obecnej władzy państwowej w rozwoju gospodarki. Kongres zakończyły prezentacje samorządowców Pani Jolanty Batyckiej-Wąsik Wójta Gminy Lesznowola i Pana Grzegorza Benedykcińskiego Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, którzy pokazali dorobek swoich regionów oraz poparli inicjatywę powołania PSG w Polsce. Na zakończenie Andrzej Stępniewski przeczytał przygotowany przez grupę liderów organizacji przedsiębiorców "List intencyjny" powołujący Komitet Organizacyjny Ogólnokrajowego Zrzeszenia Przedsiębiorców i Pracodawców. Celami nowej organizacji mają być "obrona interesów przedsiębiorców oraz działanie na rzecz ustanowienia Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce". Zaraz po zakończeniu obrad Kongresu "List intencyjny" podpisało 8 organizacji przedsiębiorców i 15 dużych firm. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Robert Składowski, a przewodniczącym Rady Programowej Andrzej Stępniewski. Cały tekst "Listu intencyjnego" w załączeniu. Po Kongresie rozpoczęła się Wielka Gala "25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości" zorganizowanej przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Galę otworzył prezes Robert Składowski dziękując wszystkim Polakom za wkład w dzieło wywalczenia Wolności, a szczególnie podziękował przedsiębiorcom za ich trud w prowadzeniu firm i ogromny udział w rozwój Kraju. Następnie po odśpiewaniu hymnu narodowego w pierwszej kolejności odznaczeni zostali orderami państwowymi członkowie MZHPiU. Następnie przystąpiono do wręczania nagród okolicznościowych związanych z obchodami 25-lecia Wolności RP dla szczególnie zasłużonych Polaków. Lista osób nagrodzonych w załączeniu. Po rozdaniu nagród rozpoczął się wielki uroczysty bal uczestników Gali. Przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu bawiono się do rana.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login