logo Szlachetnych z drzewkiem 50x75procjpg

  • 111111111111

    PRACĄ DLA NASZYCH RODZIN I OJCZYZNY 
    ZBUDUJEMY POLSKĘ SPRAWNĄ, SILNĄ I SPRAWIEDLIWĄ

  • 2

Data: 26 stycznia 2016 r.
Uczestnicy: Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w MR, Robert Kałuża dyrektor departamentu DWP, MR, Robert Składowski, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl (OFPP), Andrzej Stępniewski, przewodniczący Rady Programowej OFPP, prof. Robert Kmieciak oraz dr Paweł Antkowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cel spotkania: zaprezentowanie argumentów przemawiających za powołaniem powszechnego samorządu gospodarczego.


Przebieg spotkania:
1. Podczas spotkania zaprezentowano ideę powołania samorządu gospodarczego, jak również najważniejsze argumenty (korzyści z punktu widzenia Rządu) przemawiające za utworzeniem samorządu.

2. Potrzeba utworzenia tego typu instytucji jest od wielu lat podnoszona przez przedstawicieli środowisk związanych z małymi i średnimi firmami w kontekście zarówno korzyści ekonomicznych, jaki i politycznych. Powszechny samorząd gospodarczy funkcjonować powinien obok samorządu terytorialnego oraz samorządu zawodowego jako trzeci filar samorządowy.

3. Sektor MSP jest bardzo ważną częścią gospodarki, który przez wiele lat budował swój potencjał. Jednocześnie pomimo swojego miejsca w gospodarce mali przedsiębiorcy nie mają silnej ogólnopolskiej reprezentacji. Środowiska reprezentujące MSP są bardzo rozdrobnione, lokalnie funkcjonuje wiele organizacji, ale skupiają one znikomą liczbę przedsiębiorstw. Brak jest przy tym organizacji szczebla krajowego, mogącego być partnerem dla Rządu. Istniejące organizacje pracodawców, izby gospodarcze reprezentują jedynie swoich członków – głównie średnie i duże przedsiębiorstwa, często z zagranicznym kapitałem.

4. Istniejące formy prawne zrzeszania się przedsiębiorców np., izby gospodarcze, pomimo zapisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Art. 2. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej) nie wypełniają faktycznej funkcji samorządu gospodarczego w rozumieniu faktycznej reprezentacji środowiska małych przedsiębiorców oraz realizowania pewnych funkcji władczych. Nie są partnerami dla władz wszystkich szczebli.

5. OFPP podejmuje działania w zakresie rozszerzenia swojego składu i zbudowania w ciągu kilku lat silnej organizacji reprezentującej MSP. Aktualnie OFPP zrzesza 12 organizacji i 600 przedsiębiorstw i stawia na polskie firmy, polską przedsiębiorczość. Dąży do uzyskania reprezentatywności w celu udziału w Komisji Dialogu Społecznego oraz propaguje idee powołania samorządu gospodarczego.

6. Najważniejsze argumenty przemawiające za powołaniem powszechnego samorządu gospodarczego:
- doświadczenia historyczne (w szczególności okresu międzywojennego kiedy funkcjonował powszechny samorząd gospodarczy);
- doświadczenia innych krajów (np. Niemcy, Francja);
- tworzenie wspólnoty przedsiębiorców;
- podniesienie jakości ustawodawstwa gospodarczego;
- wpisuje się w politykę rozwoju regionalnego;
- krok w kierunku dalszej decentralizacji Państwa;
- duża rola w procesach konsolidacji kapitałowej i społecznej;
- pojawienie się reprezentatywnego partnera dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw gospodarczych; - umożliwienie rozwoju gospodarczego w oparciu o zasoby lokalne;

7. Postulowany przez środowiska MSP samorząd gospodarczy mógłby realizować wiele zadań, dotychczas zarezerwowanych w całości lub w znacznej części dla Państwa np.:
- szkolnictwo zawodowe (system kształcenia dualnego)- zarówno przemysł jak i usługi;
- sądy arbitrażowe (szybkość rozstrzygnięć, mniejsze koszty);
- uczestnictwo w obszarze powiązanym z partnerstwem publiczno-prywatnym; -budowa i realizacja regionalnych i lokalnych strategii rozwoju; -prowadzenie rejestru firm i informacji gospodarczej ;
- inne kwestie np. wydawanie lokalnych koncesji w obszarze handlu i usług, stymulowanie powiązań gospodarczych.

8. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego powinno opierać się na następujących zasadach:
- usankcjonowanie zasad funkcjonowania w ustawie;
- brak składek członkowskich, finansowanie z budżetu Państwa (np. z odpisu z podatku VAT);
- powszechność=obligatoryjność;
- struktury lokalne, regionalne i krajowe pochodzące z powszechnych wyborów (I wybory powinna zorganizować administracja rządowa);
- przejęcie części zadań publicznych;
- brak wpływu na funkcjonowanie organizacji już funkcjonujących np. Konfederacji Lewiatan, BCC, Pracodawców RP (koegzystencja samorządu gospodarczego, organizacji branżowych oraz pracodawców).

9. Kwestie wymagające dalszych dyskusji: - uporządkowanie zadań /określenie linii demarkacyjnych/dla samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, działań lobbingowych, rzemiosła i stowarzyszeń gospodarczych;
- zakres kompetencji przekazywanych samorządowi gospodarczemu;
- zdefiniowanie „przedsiębiorcy” (np. osoby zaufania publicznego zrzeszające się w samorządach zawodowych nie powinny być jednocześnie w samorządzie gospodarczym, co z osobami na tzw. samozatrudnieniu);
- dalsze funkcjonowanie izb gospodarczych.

Tezy Programowe Szlachetnych

Wstęp 

Polska dokonała przez ostatnie 30 lat ogromnego skoku cywilizacyjnego, dwa razy więcej produkuje towarów i usług a eksport jest osiem razy większy. Żyjemy dłużej i znacznie lepiej. Nasz Kraj jest niewątpliwie piękniejszy, mądrzejszy i bardziej zasobny. Osiągnęliśmy to wielkim kosztem. Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Z Polski wyemigrowało za pracą ponad 2 mln młodych wykształconych osób. W Kraju w dalszym ciągu jest ponad 10% bezrobotnych głównie młodych wykształconych ludzi a dzietność polskich kobiet obniża się do poziomu 1,3 d/k, który grozi najpierw wstrzymaniem rozwoju a w konsekwencji...

....

Czytaj więcej...

login